Tedarikçi ve Hizmet Sağlayıcılar İçin Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma

kvkk


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Tedarikçi / Hizmet Sağlayıcılar İçin Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni


beyazbalon Okulları (“beyazbalon”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. beyazbalon olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile hizmet sağlayıcımız veya tedarikçimiz olarak sizleri kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği
Kanun uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak aşağıda belirtilen adreste yerleşik, İzmir Ticaret Siciline aşağıda belirtilen mersis no ile kayıtlı ilgilibeyazbalon tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verinin Tanımı
Kişisel veri, Kanun’un 3. maddesinde tanımlandığı üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi işbu Aydınlatma Metni içeriğinde bahsedilen kişisel veriyi oluşturmaktadır. beyazbalon olarak, siz hizmet sağlayıcılar ve tedarikçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel verileri işlemekteyiz: • Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, pasaport numarası, yabancı kimlik numarası
• İletişim : Adres, e-posta adresi, telefon numarası
• Finans : Banka hesap bilgileri
• Diğer : İmza


3. Kişisel Verinin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Veri Sorumlusu’nun yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde Kanun başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; tarafınıza sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Kişisel verileriniz beyazbalon tarafından sizlerle aramızdaki sözleşmesel ilişki kapsamında faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:
▪ Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,
▪ Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,
▪ Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası
▪ Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin
planlanması ve icrası,
▪ Finans ve muhasebe işleri,
▪ Güvenlik sebebiyle ve/veya kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında beyazbalon bina içi ve dışarısında kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere https://beyazbalon.com/ internet adresinde paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarından ulaşabilirsiniz.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hanig Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde açıklanan amaçlarla, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere, Özel beyazbalon Anaokullarına,TAKEV Anadolu ve Fen Lisesi K arsıyaka Takev Özel ilk ve Orta Okuluna ve Takev N arlıdere İlk ve Orta Okuluna iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve üçüncü gerçek ve tüzel özel kişilere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından https://beyazbalon.com/ internet adresinden paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikaları ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Beyazbalon e-mail adreslerine iletilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak departmana iletilen bilgiler, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, başvuru ve üyelik formları, muhtelif sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

6. Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen kişiler, Beyazbalon'a başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:
✓ Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
✓ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
✓ Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
✓ Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
✓ Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
✓ Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
✓ İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
✓ Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Kanun’dan doğan talepler “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. beyazbalon, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://beyazbalon.com/ adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını aşağıda belirtilen ilgili beyazbalon adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak iilgili beyazbalon eposta adresine e-mail iletebilir veya Kanun’un 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

7. Seçme Olanakları
Verilerinizden, sizi hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerektiğinde bu konularda size danışabilmek amacı ile yararlanmak arzusundayız. Doğal olarak bu tür etkinliklere katılıp katılmamak tamamen sizin seçiminizdir. Bu konuda onay vermemeniz durumunda bunu her an bildirebilirsiniz; biz de bilgilerinizi gerektiği şekilde erişime kapalı tutarız.

8. Veri Güvenliği
Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman beyazbalon yönetimi ile işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulan iletişim adreslerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu bağlamda beyazbalon, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.

GÜZELYALI BEYAZ BALON ÖZEL EĞİTİM ve ÖĞRETİM LTD. ŞTİ. Mithatpaşa Caddesi No:1025 Güzelyalı – İZMİR Konak V.D. 453 023 37 17 Mersis No:0453023371700016 E-posta adresi:kvkkguzelyali@beyazbalon.com

KARŞIYAKA
BEYAZ BALON ÖZEL
ÇOCUK EVİ EĞİTİM
VE ÖĞRETİM LTD. ŞTİ.
Yalı Caddesi No:338 Karşıyaka
Karşıyaka V.D. 1670026273 İZMİR
Mersis No:0167002627300015
E-posta adresi:kvkkkarsiyaka@beyazbalon.com


SAHİLEVLERİ
BEYAZ BALON SAHİLEVLERİ
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM TİC.LTD.ŞTİ.
Vakıf Sokak No:3/B Sahilevleri
Tel:0 232 239 12 34 İZMİR
Balçova V.D. 167 055 7398
Mersis No:0167055739800001
E-posta adresi:kvkksahilevleri@beyazbalon.com


ALSANCAK
BEYAZ BALON ÖZEL
ANAOKULU VE EĞİTİM
HİZMETLERİ TURİZM LTD.ŞTİ.
1403 Sokak No:5 Alsancak – İZMİR
Kordon V.D. 167 018 6892
Mersis No:0167018689200019
E-posta adresi:kvkkalsancak@beyazbalon.com


Dokümanı PDF indirmek için tıklayınız