Personel Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

kvkk


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Personel Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni


Beyazbalon(“beyazbalon”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini hassasiyetle sağlamaktayız. beyazbalon olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen personel ve ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile şirketimize siz personellerimizin kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği
Kanun uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak aşağıda belirtilen adreste yerleşik, İzmir Ticaret Siciline a ş a ğ ı d a b e l i r t i l e n m e r s i s n o i l e kayıtlı i l g i l i beyazbalon tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verinin Tanımı
Kişisel veri, Kanun’un 3. maddesinde tanımlandığı üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi işbu Aydınlatma Metni içeriğinde bahsedilen kişisel veriyi oluşturmaktadır.

3. Kişisel Verinin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Takev’in yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde Kanun başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; tarafınıza sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; beyazbalon ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Kişisel verileriniz beyazbalon tarafından sizinle aramızda bulunan işçi-işveren ilişkisi kapsamında faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir: ✓ Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,
✓ Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,
✓ Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
✓ Finans ve muhasebe işleri,
✓ Güvenlik sebebiyle ve/veya kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında Beyazbalon'a ait lokasyonda kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
✓ İş ilişkisi kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,
✓ Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi
✓ Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
✓ İş sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
✓ Hukuk işlerinin takibi
✓ Etkinlik yönetimi
✓ Yetenek- kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası
✓ Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası
✓ Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini
✓ Şirket içi atama-terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icrası
✓ Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
✓ Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
✓ Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
✓ İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
✓ Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası
✓ Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
✓ Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası
✓ Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini
✓ İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası
✓ Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası
✓ İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
✓ Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası
✓ Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
✓ Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
✓ Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
✓ Çalışan bilgilerinin arşivlenmesi ve/veya sisteme işlenmesi
✓ Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi
✓ Organizasyonlara katılanların kayıtlarının tutulması
✓ Ücret yönetimi
✓ Şirketin iş akdinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için çalışanlara ürün ve/veya hizmet sağlanması
✓ Çalışanların iş ve/veya üretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinin planlanması ve icrası

Kişisel verilerinizin beyazbalon tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere https:// beyazbalon.com/ internet sitesinde paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasından ulaşabilirsiniz.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
Beyazbalon yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda Beyazbalon'un sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer alabilmektedir.
✓ Kimlik Bilgileri (İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk gibi)
✓ İletişim Bilgileri (Adres, telefon, e-posta adresi gibi)
✓ Eğitim Bilgileri (İş başvurusunda özgeçmişinizde yer alan bilgiler, öğrenim durumu, mezun olunan kulun adı, bölüm, mezuniyet tarihi, yabancı dil bilgileri, tamamlanan eğitimler, kurslar, sertifikalar, transkript not ortalaması gibi)
✓ Mesleki Deneyim Bilgileri (istihdam yeri, pozisyon, pozisyon değişimi, sorumluluklar, hizmet süresi, kariyer belirleme, terfi tarihi gibi)
✓ Askerlik hizmeti ile ilgili bilgiler (derece, hizmet süresi, hizmet türü, hizmet branşı, muafiyet sebebi, kıdem No., kıdem türü, kıdem derecesi, vs.)
✓ Maaş, bordro bilgileri (Banka Adı, Hesap numarası, gelir vergisi dahil vergi ödemeleri, vs.)
✓ Özlük dosyası bilgileri
✓ Sağlık bilgileri (engelli olup olmadığı, engellilik türü, hastalıklar, sağlık raporları, engellilik derecesi, kan grubu)
✓ Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri ile ilgili veriler


5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde açıklanan amaçlarla, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere, bağlı ortaklık ve iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, bankalara, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, danışmanlık firmalarına ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından https://beyazbalon.com internet sitesinden paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikaları ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.

6. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Beyazbalon'un e-mail adresine iletilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak departmana iletilen bilgiler, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, başvuru ve üyelik formları, muhtelif sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

7. Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan, Şirketimize başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Kanun’dan doğan talepler “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. beyazbalon Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://beyazbalon.com internet adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İlgili beyazbalon adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak ilgili beyazbalon e-posta adresine iletebilir veya Kanun’un 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

8. Seçme Olanakları
Verilerinizden, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda yararlanmak arzusundayız. Bu konuda onay vermemeniz durumunda bunu her an bildirebilirsiniz; biz de bilgilerinizi gerektiği şekilde kanunen işlenmesi zorunlu olmadıkça işlenmesini durdurabilir ve talebinize göre imha politikalarını uygulayabiliriz.

9. Veri Güevnliği
beyazbalon kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. Saygılarımızla,

Dokümanı PDF indirmek için tıklayınız