İş Başvurularında Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma

kvkk


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde İş Başvurularında Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni


Beyazbalon Okulları (“beyazbalon”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini hassasiyetle sağlamaktayız. beyazbalon olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile şirketimize iş başvurusunda bulunan sizlerin kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
Kanun uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak aşağıda belirtilen adreste yerleşik, İzmir Ticaret Siciline aşağıda belirtilen mersis no ile kayıtlı ilgili beyazbalon tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
Kişisel verileriniz beyazbalon tarafından ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,
✓ Başvuru sürecinin takibi ve değerlendirilmesi,
✓ Aday personel bildirimlerinin yapılması,
✓ Aday verilerinin mülakat sürecinde değerlendirilmesi,
✓ Adayların pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi için ilgili test süreçlerinin yürütülmesi Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere https:// beyazbalon.com/ internet adresinde paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarından ulaşabilirsiniz. beyazbalon olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; beyazbalon, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verileriniz
Beyazbalon, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda Beyazbalonun sizlerle ilgili olarak işlediği veriler iş başvurusunda şirketimize verdiğiniz özgeçmişte yer verdiğiniz verilerinizden ibarettir.

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
Kişisel verileriniz beyazbalon e-mail adresine iletilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak departmana iletilen bilgiler, iş birliği içinde bulunulan işe alım firmaları aracılığıyla iletilen veriler, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla,Özel Beyazbalon A n a o k u l l a r , T A K E V A n a d o l u v e F e n L i s e s i K a r s ı y a k a T a k e v Ö z e l i l k v e O r t a O k u l u n a v e T a k e v N a r l ı d e r e İ l k v e O r t a O k u l u n a Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından https://beyazbalon.com/ internet adresinden paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikaları ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler, ✓ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
✓ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
✓ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
✓ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
✓ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
✓ Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
✓ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
✓ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman beyazbalon yönetimi ile işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulan iletişim adreslerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu bağlamda beyazbalon kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.


GÜZELYALI BEYAZ BALON ÖZEL EĞİTİM ve ÖĞRETİM LTD. ŞTİ. Mithatpaşa Caddesi No:1025 Güzelyalı – İZMİR Konak V.D. 453 023 37 17 Mersis No:0453023371700016 E-posta adresi:kvkkguzelyali@beyazbalon.com

KARŞIYAKA
BEYAZ BALON ÖZEL
ÇOCUK EVİ EĞİTİM
VE ÖĞRETİM LTD. ŞTİ.
Yalı Caddesi No:338 Karşıyaka
Karşıyaka V.D. 1670026273 İZMİR
Mersis No:0167002627300015
E-posta adresi:kvkkkarsiyaka@beyazbalon.com


SAHİLEVLERİ
BEYAZ BALON SAHİLEVLERİ
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM TİC.LTD.ŞTİ.
Vakıf Sokak No:3/B Sahilevleri
Tel:0 232 239 12 34 İZMİR
Balçova V.D. 167 055 7398
Mersis No:0167055739800001
E-posta adresi:kvkksahilevleri@beyazbalon.com


ALSANCAK
BEYAZ BALON ÖZEL
ANAOKULU VE EĞİTİM
HİZMETLERİ TURİZM LTD.ŞTİ.
1403 Sokak No:5 Alsancak – İZMİR
Kordon V.D. 167 018 6892
Mersis No:0167018689200019
E-posta adresi:kvkkalsancak@beyazbalon.com


Dokümanı PDF indirmek için tıklayınız