Etkinlik Katılımcılarına Yönelik Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma

kvkk


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Etkinliklerimiz Katılımcılarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni


beyazbalon Okulları (“beyazbalon”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. beyazbalon olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile beyazbalon bünyesinde düzenlediğimiz etkinliklere katılan sizleri kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, beyazbalon veya beyazbalon adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Beyazbalon tarafından söz konusu kişisel veriler, Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. beyazbalon tarafından işlenen kişisel veriler ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz de dahil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, organizasyonel aktivitelere ilişkin hizmet sunmak, tanıtım ve reklam faaliyetleri ile etkinliğin gerçekleştirilmesini sağlama amacıyla işlenmektedir. Etkinlik alanının düzenlenmesi, katılımcıların belirlenmesi, katılımcı kitlesinin analizi, daha sonraki etkinlikler için fikir oluşturması, yaka kartı ya da katılımcı listelerinin oluşturulması için kişisel verileriniz kullanılabilmektedir. Bununla birlikte etkinlik fotoğrafları sosyal medya ve beyazbalon internet sitesinde, basın bültenlerinde tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olarak paylaşılabilmektedir. Ayrıca onay vermeniz halinde iletişim bilgileriniz sizler, daha sonraki etkinliklerimizden haberdar etme amacı ile işlenebilmektedir. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; beyazbalon, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Etkinlik süresince bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz güvenlik, etkinlik alanı sahibi ya da etkinlik partneri gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Ayrıca sosyal medya ajansımız ile etkinlik kapsamında paylaşılan dijital yahut basılı veriler arasında fotoğraf ve görüntü gibi kişisel verileriniz sadece etkinliğin tanıtımı ve bilgilendirilmesi amacı ile paylaşılabilmektedir. Bununla birlikte beyazbalon ve beyazbalon ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve eğitim stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Özel Beyazbalon A naokullar, TAKEV Anadolu ve Fen Lisesi K arsıyaka Takev Özel ilk ve Orta Okuluna ve Takev N arlıdere İlk ve Orta Okuluna Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları

4. İşlenen çerçevesinde kişKiseişl ivselr iVleerriniliz erainkitzarılabilecektir.
beyazbalon yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda beyazbalon sizlerle ilgili olarak işlediği veriler aşağıdaki gibidir: • Etkinliğe katılırken paylaşmış olduğunuz isim, soy isim, meslek ve iletişim bilgileri
• Etkinlik sırasında toplanan veriler ile çekilen fotoğraf ve videolar
• beyazbalon etkinliği gerçekleştirmesi için ihtiyacı olan her türlü veri
Kan5u.n’uKn i1şi1s.e ml Vadedrei sSia uhyiabriınnicna Hvearki lsaarhıipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman beyazbalon yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. Beyazbalon'a ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda beyazbalon kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GÜZELYALI BEYAZ BALON ÖZEL EĞİTİM ve ÖĞRETİM LTD. ŞTİ. Mithatpaşa Caddesi No:1025 Güzelyalı – İZMİR Konak V.D. 453 023 37 17 Mersis No:0453023371700016 E-posta adresi:kvkkguzelyali@beyazbalon.com

KARŞIYAKA
BEYAZ BALON ÖZEL
ÇOCUK EVİ EĞİTİM
VE ÖĞRETİM LTD. ŞTİ.
Yalı Caddesi No:338 Karşıyaka
Karşıyaka V.D. 1670026273 İZMİR
Mersis No:0167002627300015
E-posta adresi:kvkkkarsiyaka@beyazbalon.com


SAHİLEVLERİ
BEYAZ BALON SAHİLEVLERİ
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM TİC.LTD.ŞTİ.
Vakıf Sokak No:3/B Sahilevleri
Tel:0 232 239 12 34 İZMİR
Balçova V.D. 167 055 7398
Mersis No:0167055739800001
E-posta adresi:kvkksahilevleri@beyazbalon.com


ALSANCAK
BEYAZ BALON ÖZEL
ANAOKULU VE EĞİTİM
HİZMETLERİ TURİZM LTD.ŞTİ.
1403 Sokak No:5 Alsancak – İZMİR
Kordon V.D. 167 018 6892
Mersis No:0167018689200019
E-posta adresi:kvkkalsancak@beyazbalon.com


Dokümanı PDF indirmek için tıklayınız