6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Personel Yakını Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Personel Yakını Aydınlatma Metni

kvkk


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Personel Yakını Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Personel Yakını Aydınlatma Metni


Beyaz balon anaokulları olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini hassasiyetle sağlamaktayız. Beyaz balon olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen personel ve ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile şirketimize siz personellerimizin yakınlarının kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği
Kanun uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak aşağıda belirtilen adreste yerleşik, İzmir Ticaret Siciline aşağıda belirtilen mersis no ile kayıtlı ilgilibeyazbalon tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verinin Tanımı
Kişisel veri, Kanun’un 3. maddesinde tanımlandığı üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi işbu Aydınlatma Metni içeriğinde bahsedilen kişisel veriyi oluşturmaktadır.

3. Kişisel Verinin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz Beyaz balon bünyesinde çalışmakta olan personel yakını sıfatı ile Kanun’u n5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, Kanun’ u4n. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir.b eyazbalon yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde Kanun başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; tarafınıza sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Beyaz balon ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin ve bu kişilerin yakınları olan sizlerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Kişisel verileriniz Beyaz balon tarafından sizinle aramızda bulunan çalışan yakını ilişkisi kapsamında faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:
✓ Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,
✓ Acil durum süreçlerinin yürütülmesi
✓ Güvenlik sebebiyle ve/veya kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında Beyazbalon'a ait lokasyonda kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
✓ Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
✓ Çalışan bilgilerinin arşivlenmesi ve/veya sisteme işlenmesi
✓ Yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi
Kişisel verilerinizin Beyaz balon tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere https:// beyazbalon.com/ internet sitesinde paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasından ulaşabilirsiniz.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
Beyaz balon yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda beyazbalon sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer alabilmektedir.
✓ Kimlik Bilgileri (İsim, soy isim, T.C Kimlik numarası, doğum tarihi gibi)
✓ İletişim Bilgileri (Adres, telefon, e-posta adresi gibi)
✓ Mesleki Deneyim Bilgileri (öğrenim bilgileri, meslek gibi)


5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hanig Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde açıklanan amaçlarla, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere, Beyaz balon anaokulları ortaklarımıza, hissedarlarımıza, bankalara, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, danışmanlık firmalarına ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından https://beyazbalon.com internet sitesinden paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikaları ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.

6. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz beyazbalon e-mail adresine iletilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak departmana iletilen bilgiler, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, başvuru formları, muhtelif sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

7. Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan, Şirketimize başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:
a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Kanun’dan doğan talepler “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. beyazbalon, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://beyazbalon.com internet adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını aşağıda belirtilen ilgili beyazbalon adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak ilgili beyazbalon e-posta adresine iletebilir veya Kanun’un 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

8. Seçme Olanakları Verilerinizden, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda yararlanmak arzusundayız. Bu konuda onay vermemeniz durumunda bunu her an bildirebilirsiniz; biz de bilgilerinizi gerektiği şekilde kanunen işlenmesi zorunlu olmadıkça işlenmesini durdurabilir ve talebinize göre imha politikalarını uygulayabiliriz.

9. Veri Güvenliği Beyazbalon, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. Saygılarımızla,

GÜZELYALI BEYAZ BALON ÖZEL EĞİTİM ve ÖĞRETİM LTD. ŞTİ. Mithatpaşa Caddesi No:1025 Güzelyalı – İZMİR Konak V.D. 453 023 37 17 Mersis No:0453023371700016 E-posta adresi:kvkkguzelyali@beyazbalon.com

KARŞIYAKA
BEYAZ BALON ÖZEL
ÇOCUK EVİ EĞİTİM
VE ÖĞRETİM LTD. ŞTİ.
Yalı Caddesi No:338 Karşıyaka
Karşıyaka V.D. 1670026273 İZMİR
Mersis No:0167002627300015
E-posta adresi:kvkkkarsiyaka@beyazbalon.com


SAHİLEVLERİ
BEYAZ BALON SAHİLEVLERİ
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM TİC.LTD.ŞTİ.
Vakıf Sokak No:3/B Sahilevleri
Tel:0 232 239 12 34 İZMİR
Balçova V.D. 167 055 7398
Mersis No:0167055739800001
E-posta adresi:kvkksahilevleri@beyazbalon.com


ALSANCAK
BEYAZ BALON ÖZEL
ANAOKULU VE EĞİTİM
HİZMETLERİ TURİZM LTD.ŞTİ.
1403 Sokak No:5 Alsancak – İZMİR
Kordon V.D. 167 018 6892
Mersis No:0167018689200019
E-posta adresi:kvkkalsancak@beyazbalon.com


Dokümanı PDF indirmek için tıklayınız